Pomagamy

 

Miło nam poinformować, że nasza firma wspiera Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie, które zajmuje się budową hospicjum.

 

Głęboko wierzymy w to, że zaangażowanie i motywacja potrafią zdziałać cuda. Nawet najmniejsze gesty mogą czynić nasz świat o niebo lepszym.

 

Więcej informacji na temat budowy znajdą Państwo na stronie www.betania-lazarus.pl

Kilka słów o Stowarzyszeniu

 

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie zostało powołane 18 marca 2014 roku przez Metropolitę Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2015 roku. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego 26 października 2017 roku.
Celem Stowarzyszenia jest m.in. niesienie pomocy humanitarnej, ochrona i promocja zdrowia – w tym działalność lecznicza, pomoc społeczna – w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzenie działalności opiekuńczej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz obrona Kościoła i wartości katolickich.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie miasta Krosna, miasta Przemyśla oraz okolicznych gmin i parafii. Na terenie Krosna pomaga potrzebujących w tamtejszym hospicjum, głownie przy wsparciu wolontariuszy oraz organizuje akcje i zbiórki publiczne, pomagając potrzebującym, głównie dzieciom. W Przemyślu Stowarzyszenie rozpoczęło realizację sztandarowego projektu: Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania” im. Św. Łazarza, jako ośrodka wsparcia od poczęcia do naturalnej śmierci i doprowadzeniu do sfinalizowania tego projektu podporządkowana jest większość działań Stowarzyszenia, chociaż prowadzimy również inne działania charytatywne oraz działania edukacyjne, wychowania patriotycznego, przywracania i odbudowywania pamięci historycznej. Integralnym elementem Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego jest Lazaryckie Centrum Historyczno – Muzealne, z salą konferencyjną zwaną „Salą Rycerską” i „bunkrem multimedialnym”.

Prace budowlane zbliżają się do końca - aktualny wygląd budynku

Dla realizacji naszego sztandarowego projektu: Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”, Stowarzyszenie zabiega o wszelkie możliwe formy wsparcia. Dzięki samorządowym władzom miasta Przemyśla otrzymaliśmy na własność budynek (wartość 1 910 00 zł) przy ul. Słowackiego 89, zlokalizowany na działce nr 998/4 obręb 212, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1370 – dawny budynek sztabowy z przeznaczeniem na usługi hospicyjno – opiekuńcze. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu, przebudowy i rewaloryzacji konserwatorskiej. Powierzchnia użytkowa budynku to 1270 m2.

 

Proces remontu i przystosowania budynku do celów centrum hospicyjno-opiekuńczego został podzielony na 3 etapy. I etap procesu remontowego: Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – obejmuje roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura (umowa RPPK.04.04.00-18-0104/16-00). Całkowita wartość projektu wynosi 3 328 389.76 zł. Kwota dofinasowania 2 653 026.07 zł RAZEM udział własny 675 363.69 zł Zakończone zostały prace budowlane I etapu z dniem 2019.06.30.

II etap procesu remontowego: Program głębokiej termomodernizacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie, planowane zakończenie prac II etapu: 2020.06.30. Całkowity koszt przedsięwzięcia 3 677 252 zł, kwota dotacji 3 125 664 zł (85 % kosztów kwalifikowanych), udział własny 551 588 zł.

III etap projektu to roboty budowlane nieobjęte I i II etapem projektu, zakup i montaż urządzeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczających przed zadymieniem klatek schodowych w czasie pożaru oraz wykonanie instalacji dozoru telewizyjnego, wykrywania pożaru i oddymiania klatek schodowych, zakup windy, zagospodarowanie otoczenia budynku, wyposażenie w elementy stałe obiektu oraz w urządzenia i sprzęt oraz uruchomienie Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego.

 

Planowane zakończenie wszelkich prac: 2020.12.31

Opinie naszych klientów